Список Основних Скорочень

From Eudusa.org

Jump to: navigation, search

АБН – Антибольшевицький Бльок Народів

Австр. – Австрія

австр. – австрійський

Австрал. – Австралія

австрал. – австралійський

аґрон. – аґрономічний

адміністр. – адміністративний

АДУК – Асоціяція Діячів Української Культури

амер. – американський

АН – Академія Наук

Англ. – Англія

англ. – англійський

архиєп. – архиєпископ

б. – біля

білор. – білоруський

більш. – більшовицький

бл. – близько

бріт. – брітійський

вел. – великий

верх. – верховний

вид. – видання

вид-во – видавництво

вип. – випуск

візант. – візантійський

військ. – військовий

внутр. – внутрішній

в.о. – виконувач обов’язкiв

вол. – волинський

вул. – вулиця

газ. – газета

Гал. – Галичина

гал. – галицький

ген. – генерал, генеральний

геогр. – географічний

гол. – голова, головний, головно

Голл. – Голляндія

голл. – голляндський

госп. – господарський

госп-во – господарство

ГПУ – Головне Полiтичне Управлiння

гром. – громадський

гр.-кат. – греко-католицький

губ. – губернія

дем. – демократичний

держ. – державний

дир. – директор

дириґ. – дириґент

дол. – доляри

доц. – доцент

ДП – переміщені особи (з англ. D.P. – Displaced Persons)

д-р – доктор

д-рат – докторат

драм. – драматичний

д.чл. – дійсний член

европ. – европейський

екон. – економічний

етн. – етнічний

ЕУ – Енциклопедія Українознавства

ЕУД – Енциклопедія Української Діяспори

єп. – єпископ

жид. – жидівський

жін. – жіноча, жіночий, жіночі

журн. – журнал

заг. – загальний

зах. – західній, захід

закарп. – закарпатський

закорд. – закордонний

запор. – запорозький

засн. – засновано, заснований

заст. – заступник

зб. – збірка. збірник

звич. – звичайно, звичайний

зовн. – зовнішній

ЗУАДК – Злучений Українсько-Американський Допомоговий Комітет

ЗУНР – Західньо-Українська Народна Республіка

ЗЧ ОУН – Закордонні Частини Організації Українських Націоналістів

ім. – імени

ін. – інший

інж. – інженер

IНО – Iнститут Народної Освiти

ін-т – інститут

ІРО – Міжнародна Організація для справ Втікачів (з англ. – International Refugee Organization)

іст. – історичний

Італ. – Італія

італ. – італійський

Кан. – Канада

канад. – канадський

кард. – кардинал

карп. – карпатський

кат. – католицький

кв.км, км – квадратний кілометр, кілометр

київ. – київський

кін. – кінець, кінцем

км – кілометр

кн. – князь, княгиня

коз. – козацький

кол. – колишній

ком. – комуністичний

кооп. – кооперативний

к-сть - кiлькiсть

культ. – культурний

лат. – латинський

лемк. – лемківський

лік. – лікарський

літ. – літературний

львiв. – львiвський

м. – місто, метр

м-ко – містечко

мґр – маґістер

мед. – медичний

мист. – мистецький

митр. – митрополит

міжнар. – міжнародний

м.ін. – між іншим

мін. – міністер

мін-во – міністерство

місц. – місцевий

міськ. – міський

млн – мільйон

млрд – мільярд

мол. – молодший, молодечий, молодiжний

моск. – московський

муз. – музичний

НАН України – Національна Академія Наук України

н. – народився, народилася

напр. – наприклад

нар. – народний

нас. – населення

наук. – науковий

наук.-досл. – науково-дослідний

нац. – національний

Нім. – Німеччина

нім. – німецький

НТШ – Наукове Товариство ім. Шевченка

о., оо. – отець, отці

обл. – область, обласний

ОДВУ – Організація Державного Відродження України

ОДУМ – Об’єднання Демократичної Української Молоді

ОЖ-ОЧСУ – Об’єднання Жінок Оборони Чотирьох Свобід України

оз. – озеро

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ООЧСУ – Організація Оборони Чотирьох Свобід України

оп. – оповідання

ОПДЛ – Об’єднання Письменників Дитячої Літератури

орг-ція – організація

осв. – освітній

остр. – острів

ОУН – Організація Українських Націоналістів

п. – помер, померла

пед. – педагогічний

перев. – переважно

п.з. – під заголовком

письм. – письменник, письменниця

півд. – південний, південь

півн. – північний, північ

півостр. – півострів

підполк. – підполковник

пласт. – пластовий

пов. – повіт, повітовий, повість

пол. – половина

політ. – політичний

полк. – полковник

Поль. – Польща

поль. – польський

поч. – початок

правос. – православний

през. – президент

прибл. – приблизно, приблизний

прим. – примірник

пров. – провінція

пром. – промисловий

пром-сть – промисловість

проф. – професор, професійний

псевд. – псевдонім

р., рр. – річка, рік, роки

рад. – радянський

ред. – редактор, редакцiя

рел. – релігійний

р-н – район

Рос. – Росія

рос. – російський

РПЦ – Росiйська Православна Церква

Рум. – Румунія

рум. – румунський

с. – село, сторiнка

с., сс. – сестра, сестри

СГД – Союз Гетьманців Державників

св. – святий, святі, святих

світ. – світовий

свящ. – священик

секр. – секретар

сер. – середина, середній

сіль.-госп. – сільсько-господарський

СКВУ – Світовий Конґрес Вільних Українців

СКУ – Світовий Конґрес Українців

слов. – слов’янський

Слов. – Словаччина

словаць. – словацький

сов. – совєтський

соцiял. – соцiяльний

співред. – співредактор

співроб. – співробітник

спорт. – спортовий, спортивний

СССР - Союз Совєтських Соціялістичних Республік

СРСР – Союз Радянських Соціялістичних Республік

ст. – стаття, сторiччя

стар. – старший

СУА – Союз Українок Америки

суд. – судовий

СУМ – Спілка Української Молоді

сусп. – суспільний

СУСТА – Союз Українських Студентських Товариств Америки

СФУЖО – Світова Федерація Українських Жіночих Організацій

СФУЛТ – Світова Федерація Українських Лікарських Товариств

сх. – східній, схід

США – Сполучені Штати Америки

т., тт. – том, томи

танц. – танцювальний

т-во – товариство

театр. – театральний

техн. – технічний

т.зв. – так званий

тис. – тисяча

торг. – торговельний, торговий

т.р. – того року

ТУІА – Товариство Українських Інженерів Америки

в т.ч. – в тому числі

УАКР – Українська-Американська Координаційна Рада

УАПЦ – Українська Автокефальна Православна Церква

УАПЦ (Соборноправна) – Українська Автокефальна Православна Церква (Соборноправна)

УБС – Український Братський Союз

УВАН – Українська Вільна Академія Наук

УВО – Українська Військова Організація

УВУ – Український Вільний Університет

УГА – Українська Галицька Армія

УГА – Українська Господарська Академія

УГВР – Українська Головна Визвольна Рада

УГКЦ – Українська Греко-Католицька Церква

Угор. – Угорщина

угор. – угорський

укр. – український

УККА – Український Конґресовий Комітет Америки

УКУ – Український Католицький Університет

УКЦ – Українська Католицька Церква

УЛТПА – Українське Лікарське Товариство Північної Америки

УНДО – Українське Національно-Демократичне Об’єднання

УНДС – Український Національно-Демократичний Союз

УНРРА – Адмiнiстрацiя Об’єднаних Націй для Допомоги i Розвитку

УНР – Українська Народна Республіка

УНРада – Українська Національна Рада

УНС – Український Народний Союз

ун-т – університет

УПА – Українська Повстанська Армія

УПЦ – Українська Православна Церква

УРДП – Українська Революційна (Республіканська) Демократична Партія

УРС – Український Робітничий Союз

УРСР – Українська Радянська Соціялістична Республіка

УСС – Українські Січові Стрільці

УСЦАК - Українська Спортова Централя Америки і Канади

УТГІ – Український Технічно-Господарський Інститут

УЦК – Український Центральний Комітет

УЦР – Українська Центральна Рада

фак. – факультет

фед. – федеральний

фіз. – фізичний

філол. – філологічний

філософ. – філософічний, філософський

фін. – фінансовий

Франц. - Франція

франц. – французький

хем. – хемічний

христ. – християнський

центр. – центральний

церк. – церковний

ЦЕСУС – Центральний Союз Українського Студентства

ЦПУЕ(Н) – Центральне Представництво Української Еміґрації (Німеччини)

ч., чч. – число, числа

чесь. – чеський

Чех. – Чехія

Чехослов. – Чехословаччина

чл. – член, члени

чл.-кор. – член-кореспондент

ЧСВВ – Чин св. Василія Великого

чол. – чоловiчий

швед. – шведський

Швайц. – Швайцарія

швайц. – швайцарський

шт. – штат

ЮНЕСКО – Міжнародна Організація в справах освіти, науки і культури


Copyright © 2009 Shevchenko Scientific Society, Inc.; all rights reserved.

Views
Personal tools